Na Ministestvu zemědělství dnes proběhlo jednání vědeckých institucí (univerzity, výzkumné ústavy), které pracují v oblasti rybářství. Zúčastnili se ho zástupci Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské Univerzity, Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. M., České zemědělské univerzity v Praze, Biologického centra Akademie věd, Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity, Střední rybářské školy ve Vodňanech, Rybářského sdružení ČR, Ministerstva zemědělství a Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.

Nechyběli samozřejmě ani zástupci ČRS. Cílem bylo stanovit priority rybářského výzkumu, na který budou moci naši výzkumníci v následujícím období čerpat finanční prostředky z EU v hodnotě desítek miliónů Kč. Potěšilo nás, že se řada výzkumných institucí chce do budoucna zaměřit na výzkum migrujících druhů ryb, např. na úhoře.

Úhoř říční je první rybou v EU, kterou chrání zvláštní Nařízení Rady ES č. 1100/2007

ČRS navrhl řadu témat, z nichž můžeme jmenovat například:

 • využití umělých trdlišť pro litofilní a fytofilní druhy
 • (pro zlepšování výtěru ryb v rybářských revírech)
 • interakce pstruha duhového (Pd) a  sivena (Si) s obsádkou pstruha obecného (Po) a lipana (Li)
 • poproudová migrace Pd a Si
 • optimální poměr vysazování Pd a Si k Po pro zajištění udržitelného stavu obsádky revíru
 • vhodný věk/velikost vysazovaných Pd a Si
 • vhodný věk/velikost vysazovaných Po a Li
 • genetická analýza populace pstruha obecného a lipana podhorního v ČR
 • Kolowrat - aktuální genetické znečištění populace Po v ČR
 • vliv semikaplanových přímoproudých turbín (turbínová mortalita, poškození)
 • vliv turbín na bázi Archimédova šroubu na ryby (mechanická poškození, hluk, rázy)
 • vliv nedodržování MZP na rybí obsádku a potravní zdroje (vysychání, vymrzání)
 • vliv regulace toků na rybí obsádku a její potravní zdroje
 • vliv vypouštěné studené vody z přehrad na plůdková společenstva
 • vliv příčných překážek na pohyb štěrku a výtěr litofilních druhů ryb
 • studie možného vlivu PSD a DOL na společenstva vodních živočichů a rostlin v ČR
 • vliv ornice smyté do vodotečí na inkubaci jiker losos. ryb a vodní bezobratlé
 • vliv zahlubování toků na primární a potažmo sekundární produkci v ryb. revíru
 • vliv jezových zdrží na pH, produkci metanu, amoniaku a sulfanu
 • teplotní odolnost jednotlivých ryb - správný management revíru za vysokých teplot
 • kormorán + vydra: vliv na obsádku, ochrana rybochovných zařízení, umělé úkryty
 • vliv zimní predace na mortalitu, kondici a jarní reprodukci ryb
 • prevence zavlékání invazních druhů ryb a jejich eradikace
 • mikropolutanty ve vodách
 • zimoviště ryb (identifikace zimovišť, migračních tras, rušivých vlivů)
 • úhoř - posouzení komplexu vlivů (MVE, anguilikóza, EVEX, polutanty, predace) na přežití adultních jedinců a jejich reprodukční migraci
 • poproudová migrace úhoře (synchronizace snížení otáček a snížení jezových polí v ČR, migrační zábrany před nátokem na turbíny, bezpečný převod úhořů do podjezí)
 • studie o tom, kolik % úhořů uniká z rybniční akvakultury do volných vod
 • do jakého věku (velikosti) je dobré efektivně odkrmovat úhoře (přežití x chování v přírodě)
 • mortalita monté a odkrmeného monté v rybářském revíru

Věříme, že si naše ryby a prostředí, ve kterém žijí, zaslouží řádný výzkum, aplikaci získaných poznatků, a tím pádem i lepší budoucnost tak, abychom zachovali ryby a rybářské revíry i pro ty, kteří přijdou po nás...

                                                                                                                                           Pavel Vrána

 


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok