Od 1. ledna 2022 vstupují v platnost novelizované Stanovy ČRS a také Jednací řád ČRS, který rozvádí a blíže specifikuje ustanovení Stanov. Jaké jsou nejdůležitejší změny pro členskou základnu od roku 2022?

První výraznou změnou je umožnění hostování v jiné než mateřské místní organizaci. Princip je takový, že o umožnění hostování vždy rozhoduje výbor místní organizace, kde chce člen hostovat. Hostující člen musí uhradit členský příspěvek v mateřské i hostovací místní organizaci. Hostování není forma členství v hostující místní organizaci - z pohledu práv člena jeho právo hlasovat na členské schůzi, volit a být volen zůstává zachováno pouze v jeho mateřské místní organizaci a toto právo nemá v organizaci, kde hostuje.

Tento bod je významný zejména pro členy samostatně hospodařících místních organizací, kteří do této doby neměli legální možnost zakoupení členské územní nebo celosvazové povolenky. Jako hostující členové tuto možnost nově mít budou.

Druhou klíčovou změnou, u které věříme, že se s ní většina členů nesetká, je kompletní přepracování systému kárného řízení za přestupky na úseku rybářství. V nejdůležitějších bodech se jedná zejména o:

 • Kárné provinění nově nebude řešit dozorčí komise místní organizace, ale příkazce a kárný senát na úrovni územního svazu. V pravomoci dozorčí komise místní organizace nadále zůstává porušení poviností dané Stanovami, které se netýká přímo výkonu rybářského práva.
 • Kárné opatření bude vždy jednotné podle závazného Sazebníku kárných opatření, který stanoví ke každému prohřešku přesně danou sazbu. Například, pokud rybář loví v rybářském revíru na více než 2 udice, bude následovat zákaz lovu ryb na 6 měsíců (až 12 měsíců při opakovaném porušení tohoto ustanovení).
 • Příkazce územního svazu bude mít možnost vystavit kárný příkaz - tzn. rozhodnout o kárném opatření ve zrychleném řízení bez přítomnosti proviněného v případě, že je kárné provinění zřejmé; pokud nebude přestupce s kárným příkazem souhlasit, může se odvolat ke Kárnému senátu ÚS, kde dojde k osobnímu projednání. Podmínkou tohoto odvolání je složení kauce ve výši 2000 Kč, která bude vrácena v případě, že Kárný senát uzná odvolání za oprávněné.
 • Kárné opatření "zadržení povolenky" nahrazuje opatření "zákaz lovu ryb", které se vztahuje na všechny revíry ČRS. To znamená, že pokud je rybář držitelem pstruhové i mimopstruhové povolenky a dopustí se přestupku, kárné opatření se vztahuje jak na pstruhové, tak i mimopstruhové revíry.
 • Nejpřísnější kárné opatření - vyloučení z ČRS - se prodlužuje ze současných dvou až na pět let.

 Stanovy i Jednací řád obsahují řadu dalších úprav převážně technického rázu, doporučujeme nicméně jejich podrobné přečtení.

 Kompletní znění Stanov, které budou platit od 1.1.2022 je k dispozici zde; Jednací řád, jehož součástí je i Jednotný sazebník kárných opatření, je ke stažení na tomto odkazu.

Petrův zdar!

 

Sazebník kárných opatření dle Jednacího řádu ČRS, platný od 1.1.2022

Čl.1

Porušení povinností stanovených zákonem č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

 

KÁRNÉ PROVINĚNÍ

KÁRNÉ OPATŘENÍ

1.

Osoba provádějící lov ryb v rybářském revíru úmyslně loví bez rybářského lístku nebo bez vydané příslušné platné povolenky k lovu ryb.

 • vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb

2.

Osoba provádějící lov ryb nemá u sebe nebo na požádání nepředloží rybářský lístek nebo povolenku k lovu.

(§ 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • důtka,

pokud opakovaně, pak 

 • zákaz lovu ryb na 1 až 6 měsíců

3.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že neoprávněně loví ryby v chráněných rybích oblastech, pokud je zde omezen nebo zakázán lov ryb nebo vodních organismů. 

(§ 5 odst. 2 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • zákaz lovu ryb na 6 měsíců 

pokud opakovaně, pak 

 • až na 12 měsíců

4.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že neoprávněně loví v rybářském revíru na více než 2 udice (3 udice).

(§ 13 odst. 1, věta za středníkem zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • zákaz lovu ryb na 6 měsíců,

pokud opakovaně, pak 

 • až na 12 měsíců

5.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že neoprávněně loví v rybářském revíru na více než 2 udice (čtyři a více udic).

(§ 13 odst. 1, věta za středníkem zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství) 

 • zákaz lovu ryb na 12 měsíců 

pokud opakovaně, pak 

 • až na 24 měsíců

6.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že používá k lovu ryb prostředky výbušné, otravné nebo látky omamné.

(§ 13 odst. 2 písm. a.) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb

7.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že používá k lovu ryb bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, vidlic a rozsošek, střílení ryb, tlučení ryb, chytání na šňůry, do rukou nebo do ok. 

(§ 13 odst. 2 písm. b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb

8.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví za použití elektrického proudu. 

(§ 13 odst. 2 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb

9.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby pod ledem. 

(§ 13 odst. 2 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • zákaz lovu ryb na 9 měsíců, pokud opakovaně, pak 
 • až na12 měsíců

10.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá vybrané druhy ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování. 

(§ 13 odst. 3 písm. a.) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • zákaz lovu ryb na 6 měsíců, pokud opakovaně, pak
 • až na 12 měsíců

11.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví vybrané druhy ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry stanovené prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany tohoto druhu ryb.

(§ 13 odst. 3 písm. b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • zákaz lovu ryb na 6 měsíců

pokud opakovaně, pak

 • až na 18 měsíců

12.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby mimo stanovené denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky.

(§ 13 odst. 3 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • zákaz lovu ryb na 2 měsíce

pokud opakovaně, pak

 • až na 6 měsíců

13.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebo bránění tahu ryb po i proti vodě.

(§ 13 odst. 3 písm. d) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb

14.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení využívaných k přepravě materiálu.

(§ 13 odst. 3 písm. e) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • zákaz lovu ryb na 3 měsíce

pokud opakovaně, pak

 • až na 12 měsíců

15.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby v plavebních komorách.

(§ 13 odst. 3 písm. f) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • zákaz lovu ryb na 3 měsíce

pokud opakovaně, pak

 • až na 6 měsíců

16.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby v blízkosti přehradních hrází méně než 100 m od hrázového tělesa. 

(§ 13 odst. 3 písm. g) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • zákaz lovu ryb na 3 měsíce,

pokud opakovaně, pak

 • až na 6 měsíců

17.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby ze silničních a železničních mostů.

(§ 13 odst. 3 písm. h) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • zákaz lovu ryb na 3 měsíce,

pokud opakovaně, pak

 • až na 6 měsíců

18.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody, nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a rozmnožování. 

(§ 13 odst. 3 písm. i) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • zákaz lovu ryb na 6 měsíců,

pokud opakovaně, pak

 • až na 12 měsíců

19.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby do slupů nebo vrší. 

(§ 13 odst. 3 písm. j) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb

20.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví ryby v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním. 

(§ 13 odst. 3 písm. k) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • zákaz lovu ryb až na 2 měsíce,

pokud opakovaně, pak

 • až na 9 měsíců

21.

Osoba provádějící lov ryb odepře bezdůvodně kontrolu ze strany člena rybářské stráže, hospodáře, jeho zástupce, nebo ze strany osoby pověřené příslušným rybářským orgánem. 

(§ 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb

22.

Osoba provádějící lov ryb nevyznačí v povolence k lovu datum lovu, rybářský revír, a hmotnost ulovených ryb.

(§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • zákaz lovu ryb až na 3 měsíce

23.

Osoba provádějící lov ryb nevyznačí v povolence k lovu počet, druh ulovených ryb.

(§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • zákaz lovu ryb na 6 měsíců, pokud opakovaně, pak
 • až na 12 měsíců, 

 

Čl. 2

Porušení povinností stanovených vyhláškou MZe č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů

 

KÁRNÉ PROVINĚNÍ

KÁRNÉ OPATŘENÍ

1.

Osoba provádějící lov ryb není přítomna u udic v době lovu na plavanou, položenou nebo čeřínkováním. 

(§ 14 odst. 5 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

 • zákaz lovu ryb na 3 měsíce,

pokud opakovaně, pak

 • až na 9 měsíců

2.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví ryby za použití systému samoseku.

(§ 14 odstavec 5 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

 • zákaz lovu ryb na 6 měsíců,

pokud opakovaně, pak

 • až na 12 měsíců

3.

Osoba provádějící lov ryb nešetrně zachází s ulovenými rybami.

(§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

 • zákaz lovu ryb na 6 měsíců,

pokud opakovaně, pak 

 • až na 12 měsíců

4.

Osoba provádějící lov ryb nedodrží povinnost po ulovení ryby, která je pro vědecké účely opatřena značkou.

(§ 15 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb.) 

 • zákaz lovu ryb na 1 měsíc,

pokud opakovaně, pak

 • až na 6 měsíců

5.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví ryby nepovoleným způsobem. 

(na mimopstruhových revírech § 16 odst. 1 vyhlášky č. 197/2004 Sb., na pstruhových revírech § 17 odst. 1 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

 • zákaz lovu ryb na 6 měsíců,

pokud opakovaně, pak

 • až na 12 měsíců

6.

 1. Osoba provádějící lov ryb si v mimopstruhovém rybářském revíru přisvojí v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech, více jak 7 kg všech druhů ryb a neukončí denní lov přisvojením si ryby, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg. 

V tomto úlovku smí být nejvýše dva kusy kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace. 


 1. Osoba provádějící lov ryb si přisvojí v mimopstruhovém revíru vedle úlovku uvedeného v § 16 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb. více jak 3 ks ryb lososovitých a celková hmotnost denního úlovku přesáhne 7 kg. Síh maréna a síh peleď se nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.

(§ 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

 • zákaz lovu ryb na 12 měsíců

pokud opakovaně, pak 

až vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb 

7.

Osoba provádějící lov ryb při lovu na pstruhovém revíru si přivlastní větší počet lososovitých ryb, než je povoleno, neskončí lov po ulovení povoleného počtu lososovitých ryb. 

(§ 17 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

 • zákaz lovu ryb na 12 měsíců

pokud opakovaně, pak 

 • až vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb 

8.

Osoba provádějící lov ryb si při lovu na pstruhovém revíru na plavanou nebo položenou ponechá ulovené lososovité ryby.

(§ 17 odst. 4 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

 • zákaz lovu ryb na 12 měsíců

pokud opakovaně, pak 

 • až vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb 

9.

Osoba provádějící lov ryb si z nedravých druhů ryb v jednom dnu přisvojí více jak 7 kg bez ohledu na to, v kolika revírech v příslušném dni lovila a neukončí denní lov přisvojením si ryby, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg. V denním úlovku smí být nejvýše dva kapři. 

(§ 17 odst. 4 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

 • zákaz lovu ryb na 12 měsíců

pokud opakovaně, pak 

 • až vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb 

10.

Osoba provádějící lov ryb nezapíše přisvojené ryby stanoveným způsobem.

(§ 16 odst. 4, § 17 odst. 5 vyhlášky č. 197/2004 Sb.) 

 • zákaz lovu ryb až na 3 měsíce, 

pokud opakovaně, pak

 • až na 12 měsíců

11.

Osoba provádějící lov ryb vrátí škodlivou rybu do pstruhového revíru.

(§ 17 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

 • důtka,

pokud opakovaně, pak 

 • zákaz lovu ryb na 2 až 5 měsíců

12.

Osoba provádějící lov loví ryby na udici, a současně do čeřínku, na více návazců na udici, čeřínkem větším jak 1 m2.

(příloha č. 7 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

 • zákaz lovu ryb na 6 měsíců 

pokud opakovaně, pak 

 • až na 12 měsíců

13.

Osoba provádějící lov ryb použije za nástrahu ryb lososovitých, úhoře, chráněných druhů ryb, nebo ryb nedosahujících nejmenší lovné míry.

(příloha č. 7 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

 • zákaz lovu ryb na 12 měsíců 

pokud opakovaně, pak 

 • až na 24 měsíců

14.

Osoba provádějící lov ryb použije nepovolené nástrahy nebo nepovoleného technického prostředku k lovu.

(příloha č. 7 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

 • důtka nebo zákaz lovu ryb na 3 měsíce 

pokud opakovaně, pak 

 • až na 12 měsíců

15.

Osoba provádějící lov ryb si vyhrazuje místa k lovu.

(§ 14 odst. 4 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

 • zákaz lovu ryb na 1 měsíc

pokud opakovaně, pak

 • až na 3 měsíce

 

Čl. 3

Porušení povinností stanovených bližšími podmínkami výkonu rybářského práva, platnými na revírech ČRS, které vydal uživatel revíru

BOD

KÁRNÉ PROVINĚNÍ

KÁRNÉ OPATŘENÍ

1.

Osoba provádějící lov loví ryby bez požadovaného vybavení – vyprošťovače háčků nebo míry pro zjištění délky ryb a podběráku.

 • důtka,

pokud opakovaně, pak

 • zákaz lovu ryb až na 3 měsíce

2.

Osoba provádějící lov ryb si přisvojí rybu, která má stanovenou horní míru.

 • zákaz lovu ryb na 6 měsíců

pokud opakovaně, pak

 • až na 18 měsíců

3.

Osoba provádějící lov ryb před zahájením lovu nezapíše nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k lovu datum lovu a číslo revíru, včetně neproškrtne volné kolonky.

 • důtka nebo 
 • zákaz lovu ryb až na 3 měsíce 

pokud opakovaně, pak 

 • až 6 měsíců

4.

Osoba provádějící lov ryb neumožní rybářské stráži učinit zápis o provedené kontrole do oddílu II. povolenky k lovu. 

 • zákaz lovu ryb až na 6 měsíců 

5.

Osoba provádějící lov ryb poruší zákaz lovu ryb tím, že loví ryby z plavidla v revíru nebo jeho části, kde nebyl uživatelem revíru povolen.

 • zákaz lovu ryb na 6 měsíců 

pokud opakovaně, pak

 • až na 9 měsíců

6.

Osoba provádějící lov ryb nedodrží stanovených pravidel při lovu dravých druhů ryb na bójku.

 • zákaz lovu ryb na 3 měsíce 

pokud opakovaně, pak 

 • až 6 měsíců

7.

Osoba provádějící lov ryb po příchodu k místu lovu neprovede jeho úklid, pokud je znečištěno odpadky, neuklidí místo po skončení lovu, ničí přírodu, láme keře a stromy, používá předmětů označujících krmná místa.

 • důtka nebo zákaz lovu ryb 2 měsíce

pokud opakovaně, pak 

 • na 6 měsíců

8.

Osoba provádějící lov ryb uchovává živé ryby nedovoleným způsobem (provléká za skřele, nechá uhynout nezabitou rybu, uchová ulovené ryby v zařízení, které neumožňuje rybě alespoň minimální pohyb).

 • zákaz lovu ryb na 6 měsíců 

pokud opakovaně, pak 

 • až na 12 měsíců

9.

Osoby provádějící lov ryb používají společného zařízení k uchovávání ulovených živých ryb.

 • důtka všem, kdo společné zařízení používali, pokud opakovaně, pak
 • zákaz lovu ryb až na 3 měsíce

 

____________________ 

Případ, na který není pamatováno ve výše uvedeném přehledu nejpodstatnějších přestupků, je možno posoudit analogicky. 

Čl. 4

BOD

KÁRNÉ PROVINĚNÍ

KÁRNÉ OPATŘENÍ

1.


Osoby provádějící lov ryb poruší jiné bližší podmínky výkonu rybářského práva stanovené uživatelem rybářského revírů a poruší podmínky lovu ryb v rybníkářství stanovené rybníkářem (organizační jednotkou ČRS).


Příkazce nebo kárný senát ukládá kárná opatření přiměřeně nebo obdobně podle čl. 3.

 


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok