Vážení partneři, dovolujeme si touto cestou poděkovat za celoroční spolupráci, která nám velkou měrou pomáhá zachovat sportovní rybolov jako jeden z nejrozšířenějších koníčků v České republice. Máme velkou radost, že i díky podpoře ze strany ministerstev a krajů v letošním roce našlo cestu k rybařině také rekordní množství dětí - v posledních deseti letech jejich počet setrvale stoupá.

pf vanocni 4

Vážené rybářky, vážení rybáři;

Letošní rok byl pro nás všechny v mnohém velkou zkouškou. Epidemie koronaviru otřásla bez nadsázky celým světem a řada věcí, které jsme považovali za samozřejmé, ze dne na den najednou přestaly samozřejmé být. Pro mnoho z nás bude ve vzpomínkách rok 2020 ve znamení nejistoty i obav o zdraví své i svých bližních. Važme si proto toho, že i v době nouzového stavu zůstalo rybářům zachováno privilegium výkonu rybářského práva a mohli jsme alespoň na chvíli od svých starostí utíkat na břehy našich řek a rybníků. Možnost relaxovat u vody s prutem v ruce byla letos důležitější než kdy jindy.

I přes to letošní situace do určité míry zasáhla některé činnosti, na které jsou rybáři dlouhodobě zvyklí. V jarním období byla pro veřejnost uzavřena většina místních organizací, musely být odloženy členské schůze, konference územních svazů a díky opětovnému nárůstu nemocných také podzimní Republikový sněm. Máme velkou radost, že se podařilo díky obrovskému nasazení většiny funkcionářů tuto situaci zvládnout a i přes některé pesimistické předpovědi poskytnout rybářům možnost zakoupit si povolenku i během nuceného omezení činnosti místních organizací. O tom, že se Svaz nakonec s touto výzvou dokázal důstojně vypořádat nejlépe svědčí to, že i v tomto roce počet členů a prodaných povolenek zaznamenal mírný nárůst oproti roku předchozímu.

Z pohledu činnosti Republikové rady byla v roce 2020 nejvíce skloňovaná dvě témata: návrhy na úpravu Stanov ČRS a příprava Rybářského informačního systému (RIS). Obě témata, ke kterým byla Rada zavázána na XVII. Republikovém sněmu v roce 2018, často vzbuzovala vášnivé diskuze nejen mezi funkcionáři Svazu, ale také mezi nejširší rybářskou veřejností. A tyto diskuze byly více než vítané – bez toho, aby byla nalezena plošná shoda, by nebylo možné - ani správné - žádné zásadnější změny přijímat.

Jsme velmi rádi, že se povedlo dosáhnout plošné shody nad většinou klíčových témat, navrhovaných jako úpravy Stanov ČRS. To je nutnou podmínkou k tomu, aby Republikový sněm tyto návrhy přijal - samozřejmě až poté, co ho bude možné vzhledem k epidemiologické situaci svolat. Z těch nejdůležitějších můžeme zmínit například úpravu procesu kárného řízení a sjednocení trestů za jednotlivá kárná provinění nebo možnost hostování člena v jiné než mateřské místní organizaci. Nad některými tématy, u kterých nebyla zatím shoda nalezena, budeme pokračovat v široké diskuzi – například nad problematikou sjednocení výše úhrady brigádnické povinnosti tak, aby přístup k územním i celosvazovým povolenkám byl finančně stejně dostupný pro všechny členy Českého rybářského svazu.

Zároveň jsme v letošním roce odstartovali přípravu rybářského informačního systému, který by měl zásadním způsobem zlepšit servis, který členské základně poskytujeme – jak z pohledu množství dostupných dat,  tak i jejich aktuálnosti. Od počátku jsme si vědomi, že se jedná o velmi ambiciózní projekt, jehož funkcionality jsme v uplynulém roce opakovaně diskutovali nejen se všemi územními svazy, ale také s místními organizacemi, státní správou, členy rybářské stráže a prostřednictvím dotazníků samozřejmě také s členskou základnou. Výsledkem je sada plánovaných funkcionalit, které nejenže výrazně zefektivní činnosti v rámci interní agendy Svazu, ale pomůže také vyřešit některé aktuální nešvary. Typicky například chování některých "rybářů", kterým je rybářskou stráží zadržena povolenka k lovu za některá zásadní porušení rybářského řádu, a druhý den už mají povolenku novou ze sousední místní organizace, kde se přihlásí jako noví členové. Funcionalit navrženého systému jsou bez nadsázky stovky a věříme se, že z něj bude členská základna nadšená. 

Je to také první krok k celkové digitalizaci agendy Svazu, včetně systému povolenek k lovu. Rád bych ale všechny ujistil, že i když jsou mobilní aplikace a elektronické systémy v 21. století nutným a potřebným krokem, zůstane i nadále pro rybáře možnost využívat tradiční zavedené postupy papírových povolenek a osobních návštěv na místních organizacích.    

Na závěr nám dovolte za celou Republikovou radu popřát mnoho štěstí,  pracovních i osobních úspěchů a v neposlední řadě také mnoho zážitků při sportovním rybolovu. A hlavně hodně zdraví Vám i Vašim blízkým, které je v této nelehké době na prvním místě.

S úctou a pozdravem

Petrův zdar!

PhDr. Mgr. Ing. Karel Mach MSc., MBA.

předseda ČRS

Ing. Roman Heimlich, Ph.D.

jednatel ČRS

 

V souladu s usnesením č. 116/20 Republikové rady bylo vyhlášeno výběrové řízení na Rybářský informační systém a přidruženou mobilní aplikaci. Výběrové řízení je vedeno ve formě otevřeného řízení dle § 56 Zákona č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek). Zadávací dokumentace a termíny pro podání nabídek jsou zveřejněny na Profilu zadavatele systému E-zakazky.cz . 

Republiková rada ČRS se sešla na řádném zasedání 3. prosince 2020; jednání se uskutečnilo prostřednictvím videokonference. Hlavními body jednání bylo vyhlášení výběrového řízení na Rybářský informační systém, rozhraní pro statistické zpracování sumářů povolenek a postup přípravy návrhů na změny Stanov ČRS

Vážení rybáři,

dovolujeme si Vás informovat o dalších snahách Evropské unie omezit použití olova (nejen) jako zátěže pro účely sportovního rybolovu. V uplynulém týdnu proběhla videokonference s agenturou ECHA (Evropská agentura pro chemické látky), která má návrh zákazu olova na starosti; Český rybářský svaz na ní opět deklaroval odmítavý postoj k návrhu zákazu využití olova v rybářství.

Vážení rybáři, dovolujeme si Vás informovat, že prodloužením nouzového stavu v ČR do 12. prosince 2020 usnesením Vlády ČR č. 1195 ze dne 20. listopadu 2020 v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, se pravidla pro výkon rybářského práva nemění a zůstávají zachované ve stávajícím rozsahu; tedy individuální lov je povolen po celou dobu denní doby lovu, tzn. na MP revírech od 5 do 22 hod

Zasedání Republikové rady proběhlo dne 5. listopadu 2020 prostřednictvím videokonference. Hlavními projednávanými body byl rozpočet Republikové rady ČRS na rok 2021, zpráva o činnosti na úseku sportu a mládeže a postup prací na Rybářském informačním systému.

 

Rybářskou veřejnost znepokojila zpráva o tom, že Vláda v průběhu října tohoto roku schválila realizaci prvního úseku kanálu Dunaj – Odra – Labe. Tato první fáze, propojující Odru s Dunajem, by podle Českého rybářského svazu přinesla obrovskou ekologickou zátěž a ohrožení nejen regionu, ale bezmála celého ekosystému vodních toků v ČR. Pojďme se podívat na vývoj tohoto projektu podrobněji.

Vážení rybáři, dovolujeme si informovat, že ačkoli nouzový stav v ČR je usnesením Vlády ČR prodloužen do 20.11.2020, pravidla pro výkon rybářského práva zůstávají zachované ve stávajícím rozsahu; tedy individuální lov je povolen po celou dobu denní doby lovu, tzn. na MP revírech od 5 do 22 hod. Aktualizované stanovisko Ministerstva zemědělství v plném znění ke stažení zde, stanovisko Ministerstva zdravotnictví s popisem výjimek ve vztahu k výkonu rybářského práva najdete na této adrese.

Po dlouhém vyjednávání se povedlo najít cestu, jak se bude stát podílet na obnově populace Bečvy, kterou v září tohoto roku postihla otrava kyanidem. Ministerstvo zemědělství 2.11. 2020 avizovalo, že uživateli revíru (Územnímu svazu pro Severní Moravu a Slezsko) bude na zarybnění Bečvy každoročně přispívat částkou 750.000 Kč, a to po dobu deseti let. Další pomoc je poskytnuta formou odpuštění nájmu za vodní plochy, které slouží k odchovu ryb.

Snad nikdo v dlouholeté historii Rybářství nebyl tak důležitou personou jako Ing. Jiří Vostradovský, CSc, jenž nás v září opustil. V listopadovém vydání se podíváme na jeho život podrobněji. Zajímat nás bude také nové plemeno kapra s názvem amurský lysec a zjistíme, k čemu slouží environmentální DNA.

MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok