Výskyt račího moru, zhoršující se jakost vody a necitlivé úpravy toků byly příčinou změny složení vodní bioty. Absence největších vodních bezobratlých živočichů, tedy raků, vede k dalšímu zhoršování jakosti vody v tocích a nádržích a ke snižování biologické rozmanitosti.