4. Základní znalosti o rybářském hospodaření v rybářských revírech

1. Co je to pH?

a) kyselost vody
b) průhlednost vody
c) hodnota vodivosti vody
2. Kdo rozdělil toky na rybí pásma (pstruhové, lipanové parmové, cejnové)?

a) A. Frič
b) J. Šusta
c) J. Tejčka
3. Jak rozdělujeme rybí pásma na vodních tocích?

a) pstruhové, lipanové, parmové a cejnové
b) pstruhové, lipanové, kaprové a cejnové
c) pstruhové, parmové, kaprové a cejnové
4. Co je to aerátor?

a) zařízení k obohacení vody kyslíkem
b) vodní čerpadlo
c) zařízení k recirkulaci vody v rybí líhni
5. Co je to přepravní bedna?

a) nádoba určená k přepravě živých ryb
b) vanička na ryby
c) nádoba na přepravu drobného rybářského náčiní
6. Co je to komorový rybník?

a) rybník používaný k přezimování ryb
b) rybník používaný k přirozenému výtěru kapra
c) betonová sádka
7. Co je to váčkový plůdek?

a) plůdek ryb po vylíhnutí z jikry do vstřebání žloutkového váčku
b) plůdek ryb napadený větším množstvím parazitů
c) plůdek ryb napadený virovým onemocněním, které způsobuje deformace těla
8. Čím se převážně živí lipan podhorní v dospělosti?

a) porosty zelených řas na dně
b) larvami vodního hmyzu, zejména chrostíků a občas dospělým hmyzem
c) drobnou bílou rybou a měkkými vodními porosty
9. K jakému účelu slouží rybám plankton?

a) úkryt
b) substrát na kladení jiker
c) potrava
10. Která z následujících ryb se běžně uměle vytírá?

a) úhoř říční
b) pstruh duhový
c) plotice obecná
11. Co je cílem vápnění rybníků?

a) optimalizace pH
b) zvýšení kyselosti vody
c) omezení růstu rostlin
12. K čemu slouží hypofyzace ryb?

a) k dezinfekci ryb při napadení plísní
b) k urychlení přípravy k výtěru
c) k mezidruhovému křížení ryb
13. Jak zvyšujeme úrodnost rybníka?

a) letněním
b) vysazováním tvrdých porostů
c) úplným odbahněním
14. Proč v zimě vysekáváme na rybnících otvory do ledu?

a) aby se mohla odpařovat voda
b) aby měly ryby světlo
c) aby byl přístup kyslíku a světla
15. Pomocí čeho se slovují generační pstruzi z malých říček za účelem umělého výtěru?

a) mírně omamných látek
b) stejnosměrného elektrického proudu (elektrickým agregátem)
c) vrší a sítí
16. Jaký je nejúčinnější způsob slovování násad nebo škodlivých ryb na malých potocích a říčkách?

a) pomocí mírně omamných látek
b) pomocí speciálních podběráků
c) pomocí elektrického agregátu
17. Která nemoc postihuje naše ryby?

a) infekční vodnatelnost
b) malárie
c) chřipka
18. Čím je vymezena hranice rybářského revíru?

a) zpravidla ji tvoří jez, soutok apod. Na břehu je vyznačena tabulemi
b) vždy ji tvoří jez nebo jiné vodní dílo
c) zpravidla podle kilometráže toku
19. Jak rozdělujeme rybářské revíry z hlediska zákona o rybářství?

a) pstruhové a mimopstruhové
b) tekoucí a stojaté
c) svazové a soukromé
20. Vlastník, popřípadě uživatel pozemku zaplaveného při povodni:

a) není oprávněn na tomto pozemku lovit ryby a nesmí činit opatření, jímž by rybám zabránil vrátit se do rybářského revíru. Jestliže uživatel rybářského revíru neučinil do 7 dnů po opadnutí vody opatření k záchraně takovýchto ryb, je vlastník, popřípadě uživatel pozemku, na kterém voda zůstala, oprávněn si tyto ryby ponechat
b) je oprávněn na tomto pozemku lovit ryby, ale nesmí činit opatření, jímž by rybám zabránil vrátit se do rybářského revíru
c) není oprávněn na tomto pozemku lovit ryby, ale smí činit opatření, jímž by rybám zabránil vrátit se do rybářského revíru, pokud se na takovém postupu dohodne s uživatelem rybářského revíru a umožní mu do 7 dnů ryby ze svého pozemku, na kterém voda zůstala, slovit
21. Z pozemku zaplaveného při povodni je povinen neprodleně odstranit uhynulé ryby:

a) uživatel rybářského revíru
b) vlastník, popřípadě uživatel pozemku
c) místně příslušný obecní úřad
22. Lov ryb elektrickým proudem

a) je zakázán, pokud k tomu nebyla příslušným rybářským orgánem stanovena výjimka
b) je zakázán, pokud lov neprovádí uživatel revíru za účelem hospodářské těžby, umělého chovu či záchrany ryb
c) je povolen pouze k vědeckým účelům, a to jen osobám s kvalifikací odborné způsobilosti v elektrotechnice, pokud k tomu byly zmocněny místně příslušným krajským úřadem
23. V případě, že byla příslušným rybářským orgánem udělena výjimka k lovu ryb pomocí elektrického proudu, je tento lov povolen

a) pouze při splnění bezpečnostních předpisů. Osoby obsluhující elektrické zařízení musí mít u sebe povolení k takovému lovu a doklady opravňující k použití elektrolovného zařízení
b) pouze v chráněné rybí oblasti osobám stanoveným uživatelem revíru či rybníkářem, pokud loví ryby a jiné vodní organismy pro potřeby hospodářské těžby, či umělého chovu
c) pouze k vědeckým účelům, a to jen osobám s kvalifikací odborné způsobilosti v elektrotechnice, pokud k tomu byly zmocněny místně příslušným krajským úřadem
24. Lov ryb pod ledem (na dírkách) v rybářských revírech

a) je zakázán, pokud místně příslušný rybářský orgán nepovolil výjimku: k chovu ryb, jejich záchraně při mimořádných situacích, k vědeckým účelům nebo v jednotlivých zvlášť odůvodněných případech
b) je povolen, pokud lov provádí držitel platné povolenky k rybolovu pro potřeby chovu, k záchraně ryb nebo k hospodářské těžbě
c) je povolen pouze, pokud lov provádí specializovaná firma z pověření Mze
25. Lov ryb nesmí být mimo jiné prováděn

a) z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení, využívaných k přepravě materiálu
b) z loděk, které jsou navaleny na vodní stavby a z lodí obytných, pokud pro tato plavidla nebyla udělena příslušná výjimka
c) z lodí obytných, pokud lov neprovádí vlastník plavidla, který je současně držitelem povolenky k lovu ryb
26. Zajištění řádné ochrany rybářských revírů je:

a) povinností jejich uživatelů
b) je právem jejich uživatelů a vlastníků
c) je povinností příslušného obecního úřadu
27. Co jsou rybí přechody?

a) jsou to stavby a všechna zařízení, která umožňují rybám a dalším vodním živočichům překonat překážku ve vodním toku
b) zařízení sloužící k přemisťování ryb z nákladních automobilů do revírů
c) silně proudné úseky vodních toků
28. Co je to kulení plůdku?

a) proces líhnutí váčkového plůdku ryb z jikry
b) vystoupení očí z očních důlků při virovém onemocnění plůdku ryb
c) období, kdy je těsně po vylíhnutí plůdek unášen proudem vody
29. Do které čeledi patří candát obecný?

a) okounovití
b) candátovití
c) treskovití
30. Co je to vodní květ?

a) masový rozvoj sinic
b) kvetoucí leknín
c) hořavka duhová v období výtěru
31. Jak definujeme rybářský revír?

a) část vodního útvaru povrchových vod o výměře nejméně 500 m2 souvislé vodní plochy, umožňující život rybí obsádky a vodních organismů, vyhlášená rozhodnutím příslušného orgánu státní správy rybářství
b) každá část vodního útvaru povrchových vod o výměře nejméně 500 m2 souvislé vodní plochy, umožňující život rybí obsádky a vodních organismů
c) část vodního útvaru povrchových vod o výměře nejméně 500 m2 souvislé vodní plochy, umožňující život rybí obsádky a vodních organismů, kde právnická nebo fyzická osoba, na základě ohlášení příslušnému orgánu státní správy rybářství, vykonává rybářské právo
32. Co je to chráněná rybí oblast?

a) vymezená část rybářského revíru, v níž je výkon rybářského práva omezen, popřípadě vyloučen za účelem vytvoření podmínek pro chov a ochranu ryb nebo chov a reprodukci vodních organismů
b) vymezená část rybářského revíru, v níž je výkon rybářského práva omezen, popřípadě vyloučen z důvodu výskytu chráněných živočichů
c) vymezená část chovného rybníka nebo speciální rybochovné zařízení, kde je rybníkářská činnost omezena, popřípadě vyloučena za účelem vytvoření podmínek pro chov a ochranu ryb nebo chov a reprodukci vodních organismů
33. Rybářský revír vyhlašuje:

a) příslušný rybářský orgán; ten je oprávněn vyhlásit rybářský revír pouze v obvodu své územní působnosti
b) vlastník rybníka nebo vlastník pozemku, na němž se nachází uzavřená voda, v případě více vlastníků pak osoba pověřená všemi spoluvlastníky
c) pouze Ministerstvo zemědělství ČR, v případě revírů na území národních parků pak Ministerstvo životního prostředí
34. Kdo je povinen vyznačit v přírodě hranice rybářských revírů?

a) uživatel revíru
b) úřad obce s rozšířenou působností
c) rybářský orgán, který rybářský revír vyhlásil
35. Co musí obsahovat tabulka označující hranice revíru?

a) název a číslo rybářského revíru a údaje o tom, zda jde o revír pstruhový nebo mimopstruhový nebo o chráněnou rybí oblast a údaje o uživateli rybářského revíru, a to jeho jméno a příjmení u fyzické osoby nebo obchodní firmu nebo název u právnické osoby
b) pouze název a číslo rybářského revíru a údaje o tom, zda jde o revír pstruhový nebo mimopstruhový
c) údaje, které stanoví uživatel revíru
36. Chráněnou rybí oblast vyhlašuje:

a) příslušný rybářský orgán po projednání s uživatelem rybářského revíru
b) státní orgán ochrany přírody po projednání s uživatelem rybářského revíru
c) uživatel rybářského revíru po projednání s příslušným rybářským orgánem
37. Kdo může vykonávat rybářské právo?

a) ten, komu byl výkon rybářského práva povolen
b) vlastník revíru či rybníka
c) nájemce revíru, vlastník revíru či rybochovného zařízení
38. Kde lze vykonávat rybářské právo?

a) jen v rybářských revírech
b) jen v chovných rybnících
c) ve všech vodách, umožňujících život ryb
39. Podnájem rybářského revíru je:

a) zakázán. Za podnájem rybářského revíru se nepovažuje pověření nižší organizační složky uživatele rybářského revíru výkonem některých činností souvisejících s výkonem rybářského práva touto osobou
b) zakázán. Za podnájem rybářského revíru se považuje i pověření nižší organizační složky uživatele rybářského revíru výkonem některých činností souvisejících s výkonem rybářského práva touto osobou
c) povolen pouze fyzické osobě
40. Vstupovat na pobřežní pozemky mohou:

a) uživatel rybářského revíru, držitel povolenky k lovu, rybářský hospodář, jeho zástupce a rybářská stráž pokud na ně není vstup zakázán z důvodů obecného zájmu. Jsou však povinni nahradit škodu, kterou přitom způsobí
b) držitelé platných povolenek, uživatel revíru a jím pověřené osoby, rybářský hospodář a jeho zástupce a rybářská stráž. Za způsobenou škodu je odpovědný uživatel revíru a rybářská stráž je oprávněna vstupovat i tam, kde je přístup zakázán
c) uživatel revíru a jím pověřené osoby, rybářská stráž, rybářský hospodář a jeho zástupce a držitelé povolenek, včetně jejich rodinných příslušníků. Musí se však řídit místními podmínkami
41. Přístup na pobřežní pozemky při výkonu rybářského práva může být zakázán:

a) jen z důvodu obecného zájmu
b) z důvodu ochrany vlastnických práv vlastníka pozemku
c) z rozhodnutí vlastníka či nájemce pobřežního pozemku
42. Za škodu způsobenou na rybí obsádce v rybářském revíru odpovídá:

a) fyzická nebo právnická osoba, která ji způsobila
b) stát
c) nikdo, protože ryby v revíru jsou volně žijící živočichové bez vlastníka