STATUT  RYBOLOVU

držitelů celorepublikové povolenky

na revírech ČRS a MRS

Platný od 5. května 2005

 Schváleno  Radou  ČRS  dne  5.  května  2005  a  Radou  MRS  dne  5.  května  2005.

I. Základní ustanovení

 1.  

Český rybářský svaz (dále jen ČRS) a Moravský rybářský svaz (dále jen MRS) se v zájmu lepšího uspokojování zájmových potřeb svých členů, zejména jejich snadnějšího přístupu k rybářským revírům v působnosti svazu, jehož nejsou členy, dohodli na vydávání celorepublikové povolenky opravňující k rybolovu na revírech obou svazů. Tento Statut pak upravuje předpoklady pro vydávání celorepublikové povolenky, její režim, práva a povinnosti jejích držitelů, delegaci působnosti kárných orgánů, cenu povolenky, finanční vypořádání mezi svazy a další související otázky.

II. Vydávání celorepublikové povolenky a její obsah

 1.  

Celorepubliková povolenka (dále jen povolenka) opravňuje k rybolovu na revírech ČRS a MRS vyjma těch revírů, na kterých neplatí celosvazová povolenka ČRS, resp. svazová povolenka MRS.

 1.  

Pro účely vydávání této povolenky přiznává ČRS členům MRS postavení svých členů a rovněž tak MRS přiznává postavení svých členů členům ČRS.

 1.  

Členové místních organizací ČRS a MRS mají po splnění svých členských povinností nárok na vydání této povolenky, to však jen za předpokladu, že příslušná místní organizace poskytuje svěřené rybářské revíry k celosvazovému rybolovu ČRS, resp. ke svazovému rybolovu MRS.

 1.  

Povolenku si mohou koupit dospělí členové i mládež.

 1.  

Povolenka se vydává pouze jako roční, a to jako povolenka pstruhová nebo mimopstruhová.

 1.  

Příslušná organizační jednotka ČRS a MRS je oprávněna vydat duplikát povolenky jen na základě potvrzení Policie ČR, manipulační poplatek činí 10 % z ceny povolenky.

III. Cena povolenky, finanční vypořádání

 1.  

Cena povolenky je jednotná pro všechny věkové kategorie rybářů a je tvořena součtem ceny příslušné celosvazové povolenky ČRS, ceny příslušné svazové povolenky MRS a dohodnutého režijního poplatku. 

 1.  

Svazy se finančně vypořádají vždy do konce měsíce ledna následujícího kalendářního roku, a to tak, že si vzájemně uhradí cenu svých celosvazových (svazových) povolenek s připočtením 50 %  dohodnutého režijního poplatku podle počtu vydaných celorepublikových povolenek.

IV. Práva a povinnosti držitelů povolenek, kárná působnost

 1.  

Držitel povolenky je povinen řídit se závaznými předpisy ČRS či MRS podle toho, kterému svazu rybářský revír náleží.

 1.  

Dopustí-li se držitel celorepublikové povolenky protiprávního jednání, které má za následek odnětí povolenky, bude mu tato povolenka odňata v plném rozsahu její platnosti, a to bez nároku na jakékoliv vyrovnání alikvótního podílu výše ceny celosvazové (svazové) povolenky jednoho nebo druhého svazu.

V. Zvláštní ujednání 

 1.  

Ujednání v čl. II odstavce 2 a čl. IV se v plném rozsahu vztahují i na držitele ostatních povolenek.

 

VI. Závěrečná ustanovení

 1.  

Ve zbytku se na celorepublikovou povolenku v plném rozsahu vztahují pravidla platná obecně pro povolenku k rybolovu.

 1.  

Tento statut nabývá účinnosti dne 5. května 2005 a počínaje tímto dnem v plném rozsahu nahrazuje předchozí Statut držitelů celorepublikové povolenky na revírech ČRS a MRS.


Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok