Český rybářský svaz, z. s.

Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10

tel.: 274 811 751, fax: 274 811 754

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.rybsvaz.cz

Statut celosvazového rybolovu ČRS

 

Organizační, hospodářská a finanční

pravidla celosvazového rybolovu

Schváleno Republikovou Radou ČRS 4. 4. 2019

  

I. Úvodní ustanovení

1. Územní svazy ČRS (dále jen ,,ÚS ČRS“) a Republiková rada ČRS (dále jen ,,Rada ČRS“) se tímto statutem dohodly na celosvazovém rybolovu (dále jen ,,CS rybolov“), tzn. na společné platnosti vydávaných územních povolenek k lovu ryb formou jejich sdružení do jedné celosvazové povolenky.

2. Statut CS rybolovu ČRS vychází z příslušných ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění. Bližší podmínky výkonu rybářského práva stanovené uživatelem revíru platí na daném revíru pro držitele všech druhů povolenek.

II. Organizační zásady

1.Celosvazová povolenka (dále jen ,,CS povolenka“) opravňuje k lovu ryb na těch rybářských revírech, popřípadě rybnících s lovem ryb na udici, které jsou uvedeny v soupisu rybářských revírů pro držitele celosvazových povolenek nebo jeho dodatku (oddíl III povolenky k lovu) pro konkrétní kalendářní rok za podmínek v něm uvedených.

2.Celosvazového rybolovu se mohou účastnit organizační jednotky ČRS, které jsou uživateli rybářských revírů nebo rybníkáři hospodařící na rybnících s lovem ryb na udici, prostřednictvím příslušného ÚS ČRS. Nemohou-li se účastnit CS rybolovu prostřednictvím příslušného ÚS ČRS, mohou tak učinit prostřednictvím Rady ČRS.

3.ÚS ČRS a Rada ČRS mohou uzavřít dohodu o vložení revírů do CS rybolovu i s uživateli revírů a rybníkáři s lovem ryb na udici, kteří nejsou organizačními jednotkami ČRS.

4.

4.1. ÚS ČRS vkládají do CS rybolovu všechny rybářské revíry a rybníky s lovem ryb na udici, na nichž platí územní povolenka pro všechny členy MO ČRS v působnosti příslušného ÚS ČRS. Vložení jen části revírů a rybníků s lovem ryb na udici, na nichž platí územní povolenka není možné.

4.2. Do CS rybolovu lze zařadit samostatně mimopstruhové a samostatně pstruhové rybářské revíry jednoho ÚS ČRS.

4.3.Rada ČRS vkládá do CS rybolovu všechny rybářské revíry, jejichž je uživatelem, popřípadě rybníky s lovem ryb na udici, na kterých hospodaří.

5. ÚS ČRS a Rada ČRS jsou povinny předat v elektronické podobě hospodářskému oddělení Rady ČRS nejpozději do 30. 6. každého příslušného kalendářního roku soupis rybářských revírů, včetně bližších podmínek výkonu rybářského práva, které budou začleněny do soupisů revírů pro držitele celosvazových povolenek s platností od 1. 1. následujícího roku.

III. Zásady výdeje celosvazových povolenek

1. CS povolenky jsou vydávány s platností na kalendářní rok v kategoriích pro dospělé, mládež a ZTP a děti, odděleně na mimopstruhové rybářské revíry a na pstruhové rybářské revíry, a to pro členy i nečleny ČRS a MRS.

2. Členové ČRS si mohou zakoupit CS povolenku jen u své mateřské MO ČRS, členové MRS u kterékoliv z organizačních jednotek ČRS.

3. Sekretariát Rady ČRS je oprávněn prodávat CS povolenky pouze členům MRS a nečlenům.

4. Celosvazové povolenky lze vydat jen členům těch MO ČRS a ÚS ČRS, které se účastní celosvazového rybolovu ve smyslu čl. II. tohoto statutu. Povolenky na mimopstruhové a pstruhové revíry se posuzují samostatně.

5. Ten, kdo celosvazovou povolenku vydává, je povinen zajistit úplné a čitelné vyplnění povolenky k lovu ryb. Ten, kdo povolenku vydává je dále povinen vést evidenci vydaných povolenek s uvedením jména a příjmení držitele, data narození, místa trvalého pobytu držitele, příslušnosti k MO ČRS, data výdeje povolenky a čísla vydané povolenky.

6. Duplikát CS povolenky může být vydán za manipulační poplatek ve výši 10 % z ceny povolenky, pokud došlo k jejímu zničení či závažnému poškození bez viny držitele, nebo odcizení. K písemné žádosti o vydání duplikátu je třeba připojit poškozenou povolenku nebo potvrzení Policie ČR o odcizení. Duplikát vystaví ten, kdo vydal povolenku původní. Poplatek zůstává vydávající organizační jednotce ČRS. Doklady potřebné k vydání duplikátu se předkládají při konečném vyúčtování povolenek Radě ČRS. Při ztrátě, poškození či zničení povolenky vlastním zaviněním může být vydána pouze povolenka nová za plnou cenu.

 

IV. Zásady vrácení celosvazových povolenek a zpracování statistiky úlovků

1. ÚS zajistí vrácení vydaných CS povolenek k lovu ryb Radě ČRS a kontrolu úplného vyplnění všech důležitých údajů, zejména čísel a názvů revírů, počtu a hmotnosti ulovených druhů ryb, počtu docházek a kontrolních součtů u jednotlivých revírů.

2. Termín odevzdání vydaných CS povolenek Radě ČRS je stanoven do 10. 2. příslušného roku.

3. Celkové výsledky zpracování statistiky úlovků na revírech ČRS se statistkou docházek a úlovků na CS povolenky a statistikou docházek a úlovků na jednotlivých revírech dle ÚS ČRS budou předány Radou ČRS jednotlivým ÚS ČRS do 10. 4. příslušného roku

 

V. Ceny celosvazových povolenek

 

1. Ceny CS povolenek pro nadcházející rok vyhlašuje Rada ČRS nejpozději do 15. 9. příslušného kalendářního roku.

2. Pro výpočet ceny CS povolenek je stanoven koeficient 1,8 průměrné ceny územních povolenek pro daný rok se zaokrouhlením na celé padesátikoruny. Pokud ÚS ČRS do termínu uvedeného v předchozím bodu cenu územních povolenek pro následující rok nestanoví, bude pro výpočet ceny CS povolenky použita poslední známá cena územní povolenky konkrétního ÚS ČRS.

VI. Finanční hospodaření

1. Správcem ekonomických a hospodářských ukazatelů CS rybolovu je Rada ČRS. 

2. Radou ČRS je každoročně vypracován a schválen návrh rozpočtu CS rybolovu pro nadcházející rok.

3. Do nákladů CS rybolovu jsou zahrnuty zejména:

-           náklady související se zajištěním CS rybolovu,

-           náklady na zpracování statistiky CS úlovků,

-           podíl nákladů Rady ČRS, Republikové dozorčí Rady ČRS a sekretariátu Rady ČRS stanovený rozhodnutím Rady ČRS ve výši 1/3,

-           náklady hospodářského oddělení Rady ČRS,

-           podíl nákladů na zajištění hospodaření na revírech Rady ČRS začleněných do systému CS rybolovu (zarybňování, ostraha, nájemné, sledování čistoty vody atd.) ve výši 15 %, v případě ÚN Orlík 5 %,

-           popřípadě další náklady podle rozhodnutí Rady ČRS.

4. Do nákladů CS rybolovu se nezapočítávají náklady na tisk CS soupisů (včetně dodatků) a CS povolenek. Tyto náklady hradí ÚS ČRS podle odebraného množství.

5. ÚS ČRS si ponechají průběžně z celkových tržeb za jimi prodané CS povolenky, ještě před výpočtem redistribuce, 0,8 z ceny příslušné územní povolenky za rok výpočtu redistribuce za každou vydanou CS povolenku.

6. Ze zbývajících finančních prostředků (po odečtu dle bodu č. 5) budou vypočteny zálohy pro ÚS ČRS a Radu ČRS, které budou vzájemně uhrazeny do 15. 7. každého roku. Výpočet záloh bude vycházet z podílu na redistribuci CS rybolovu za docházky a úlovky předchozího kalendářního roku.

7. ÚS do 15. 12. každého roku kompletně vyúčtují prodej CS povolenek v daném roce a vrátí nepoužité povolenky k fyzické revizi a likvidaci Radě ČRS.

8. Rada ČRS zpracuje do 31. 1. následujícího roku ekonomické vyhodnocení CS rybolovu uplynulého roku a propočet redistribuce finančních prostředků.

9. Rada ČRS provede do 28. 2. každého kalendářního roku vzájemné finanční vyrovnání výsledků CS rybolovu mezi Radou ČRS a ÚS ČRS.

 

VII. Pravidla redistribuce celosvazového rybolovu za docházky a úlovky

1. Odpočet nákladů na CS rybolov a započítaní příjmů CS rybolovu se provede ještě před samotnou redistribucí za docházky a úlovky.

2. Podkladem pro výpočet redistribuce finančních prostředků za docházky a úlovky je statistika docházek a úlovků na CS revírech zpracovaná centrálně nezávislým zpracovatelem z odevzdaných záznamů o úlovcích na CS povolenky, a to na mimopstruhových a pstruhových rybářských revírech dohromady. Pro potřeby redistribuce finančních prostředků za úlovky budou jednotlivé druhy ryb rozděleny do tří samostatných kategorií. I. kategorie (Ca, Ú, Po, Li, Hl), II: kategorie (Š, Su, Pd, Si, L, Mn, Oř) a III. kategorie (ostatní druhy ryb). Docházky a úlovky členů MO vlastního ÚS ČRS na vlastních revírech příslušného ÚS ČRS se do této statistiky nezapočítávají.

3. Hodnota přerozdělení za docházky činí 15 % z celkové částky určené k redistribuci za docházky a úlovky. Výpočet hodnoty jedné docházky se provádí vydělením částky určené k redistribuci za docházky celkovým počtem docházek na CS povolenky v předchozím kalendářním roce. ÚS ČRS a Rada ČRS obdrží za docházky na vlastních revírech v předchozím kalendářním roce částku odpovídající násobku hodnoty jedné docházku celkovým počtem docházek na revírech příslušeného ÚS ČRS a Rady ČRS.

4. Hodnota přerozdělení za úlovky činí 85 % z celkové částky určené k redistribuci za docházky a úlovky. ÚS ČRS a Rada ČRS obdrží za úlovky ryb na vlastních revírech v přechozím kalendářním roce zařazených do I. kategorie 400 Kč/kg, za úlovky ryb zařazených do II. kategorie 300 Kč/kg a hodnota III. kategorie ryb bude stanovena dopočtem do celkové částky zbývající k redistribuci.

VIII. Vystoupení z celosvazového rybolovu

1. ÚS ČRS má právo vystoupit z CS rybolovu písemným podáním doručeným Radě ČRS nejpozději do 30. 6. s platností od 1. 1. roku následujícího.

 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení statutu rybolovu držitelů celorepublikové povolenky na revírech ČRS a MRS nejsou tímto statutem dotčena.

Tento statut CS nabývá účinnosti 4. 4. 2019 a ruší předchozí statut CS rybolovu, vyjma čl. VI. a VII. předchozího statutu CS rybolovu, které platí do ukončení redistribuce za rok 2019 (finance za rok 2019, úlovky za rok 2018).

Ustanovení uvedená v čl. VI. a v čl. VII. tohoto statutu CS rybolovu budou uplatněna až od výpočtu redistribuce za rok 2020 (finance za rok 2020, úlovky za rok 2019).

3. Tento statut celosvazového rybolovu je platný do 31. 12. 2022.

4. Statut celosvazového rybolovu lze do 31. 12. 2022 měnit jen ve výjimečných případech, a to pouze se souhlasem všech účastníků celosvazového rybolovu.


Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok