Únorové zasedání Republikové rady ČRS se konalo dne 4. 2. 2021 formou videokonference. Hlavními tématy byly výsledky redistribuce financí za prodej celosvazových povolenek, informace o prodeji členských známek, celosvazových a celorepublikových povolenek za rok 2020, informace o čerpání dotačních titulů, průběh výběrového řízení na rybářský informační systém a novelizace prováděcí vyhlášky k zákonu o rybářství. 

V úvodu zasedání byli zástupci územních svazů informováni o postupu zpracování úlovků a docházek na povolenky za rok 2020. Aktuálně probíhá digitalizace do rozhraní E-sumář. Nejzazší termín, ve kterém územní svazy předají celosvazové a celorepublikové povolenky k centrálnímu zpracování, je 10. 2. 2021. Statistiky úlovků a docházek z územních povolenek budou územními svazy zpracovány a zaslány nejpozději do 10. 3. 2021, následně dojde k jejich sjednocení do celkové statistiky úlovků. Ty poté slouží nejen k výpočtu redistribuce financí z prodeje celosvazových povolenek, ale zejména k povinným reportům orgánům státní správy.

O fiannčním vypořádání redistribuce za uplynulý rok informoval členy Rady jednatel ČRS Ing. Heimlich. Celková částka z prodeje celosvazových povolenek, která bude přerozdělena mezi jednotlivé územní svazy, meziročně vzrostla o více než 17 %. V letošním roce byl pro výpočet poprvé aplikován nový systém, který zohledňuje kromě úlovků také počet docházek a rozlišuje také různé kategorie druhů ponechaných ryb s různou výší úhrady. Více o nově používaném modelu redistribuce jsme informovali například zde.

Předseda ČRS Dr. Mach vyjádřil poděkování všem funkcionářům místních organizací za zvládnutí komplikované situace v uplynulém roce, která byla výrazně poznamenána opatřeními souvisejícími s epidemií koronaviru. I přes řadu omezení, které komplikovaly prodej povolenek i přijímání nových členů, se celkový počet členů zvýšil o 6 886, přičemž zvýšení se týkalo všech věkových kategorií. O přibližně 5 % se zvýšil také prodej celosvazových povolenek, a to jak pstruhových, tak i mimopstruhových.

Ing. Heimlich informoval o dotacích, které využívá ČRS. Mezi významné využívané dotační tituly patří npříklad  DT 17 - podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů, který slouží k vícezarybnění zejména reofilními druhy a dravci. Část financí je plánovaná také na podporu sportovní činnosti, práci s dětmi a mládeží a na výstavní aktivity.

Ekonomka ČRS Ing. Bauerová informovala o auditu poskytnutých dotací za období 2018 - 2020, který byl proveden příslušným odborem Ministerstva zemědělství. Závěrem kontroly bylo konstatování, že byly dodrženy podmínky stanovené v rozhodnutích o poskytnutí dotace a v související legislativě, byla dodržena pravidla účtování poskytnuté podpory a výdaje z poskytnuté podpory byly vykazovány v souladu s předpisy ČR.

Předseda Republikové dozorčí rady (RDR) Dr. Křenek seznámil členy Republikové rady se závěry kontroly směrnic a metodických pokynů sekretariátu a Rady ČRS. RDR konstatuje, že směrnice a interní pokyny jsou dostačující a nebylo shledáno podstatných závad a nedostatků.

Ing. Heimlich v podrobné zprávě popsal aktuální průběh výběrového řízení na Rybářský informační systém a přidruženou mobilní aplikaci. Veřejná zakázka nadále pokračuje, aktuální termín podání nabídek je 1. 3. 2021 s možností dalšího prodloužení lhůty dle pravidel Zákona o zadávání veřejných zakázek v případě dotazů uchazečů, mající vliv na podobu ZD. Po ukončení výběrového řízení bude probíhat vyhodnocení nabídek, které bude procesně zajištěno externí advokátní  kanceláří.

V návaznosti na zjištění a doporučení studie proveditelnosti a byly zahájeny přípravné projektové práce. Klíčovými body, které by dle harmonogramu měly následovat v nejbližším období, je spuštění výběrového řízení na zakázku malého rozsahu Analýza právních důvodů, rozsahu zpracování a zpřístupnění osobních údajů zpracovávaných v IS RIS (GDPR) s cílem zajistit metodiku a soulad s legislativou zejména v oblasti práce s osobními daty během procesu migrace dat ze současných systémů i správného nastavení uživatelských přístupů do funkcionalit / modulů RIS, a to včetně vytvoření příslušných směrnic.

Následujícím krokem je příprava veřejné zakázky na Technický a projektový dohled na realizací IS RIS. Jedná se o zajištění odborných kapacit pro poskytování odborných konzultací, poradenství a dozoru v oblasti ICT projektu RIS. Zejména jde o technickou a kvalitativní kontrolu včetně odborné oponentury návrhu řešení IS RIS, průběžné poskytování technických a dalších odborných konzultací souvisejících s dodávkou IS RIS, a to v oblasti architektury IS, aplikační a databázové vrstvy RIS, HW, SW, bezpečnosti (vč. kybernetické bezpečnosti) a dalších přímo souvisejících s dodávkou RIS, součinnost při přípravě testovacích scénářů, aktivní účast při testování a akceptaci dodávky IS RIS ve všech fázích plnění, účast na jednáních realizačního týmu (interní i dodavatelského). O výběrovém řízení budeme informovat.

Vzhledem k tomu, že byl Evropskou komisí bez připomínek schválen Pracovní plán sběru dat ČR 2021, Ministerstvo zemědělství připravuje technickou novelizaci pravidel OP Rybářství, která zařadí ČRS mezi způsobilé žadatele o dotaci (poznámka: tato technická novelizace byla na stránkách Ministerstva zemědělství zveřejněna dne 9.2.2021).

Koordinátor sportovní činnosti ČRS Dr. Bílý předložil návrh na jmenování Martina Kožíška jako zástupce Severočeského ÚS do Odboru položená. Tento návrh byl Radou jednomyslně přijat.

Předseda Hospodářského odboru Rady ČRS Václav Horák seznámil přítomné členy Rady s ustanovením pracovní skupiny, složené ze zástupců ČRS, MRS a Ministerstva zemědělství, která se bude zabývat návrhy na změnu prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. k zákonu o rybářství s cílem nalézt konsenzuální podobu návrhu novelizace. Kromě jiného se budou na těchto jednáních pracovní skupiny projednávat jednoduché příčné stavby na odchovných potocích tzv. prahování, jízkování a rovněž otázka podpory popolace karase obecného. Jednání pracovní skupiny bude pokračovat na pravidelné dvoutýdenní bázi, přičemž jednotlivé návrhy budou pravidelně diskutovány na zasedání hospodářského odboru a následně předložena Republikové radě ČRS.

 

Další zasedání Republikové rady se bude konat 4. března 2021.

 


 

Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání:

 

Datum

Účast

Místo jednání

Účel jednání

4.1.

Švendová

Sekretariát

Videokonference Národní sportovní agentury k dotacím na sport

12. 1.

Podlesný

Štědronín

Kontrola střediska Štědronín

13. 1.

Vrána

Praha

ČT – živý vstup kormoráni x ryby

14.1.

Heimlich, Zdvořáček, Kočica, Ličko, Bauerová, Švendová, Podlesný, Vrána

Videokonference

Porada jednatelů

14.1.

Švendová

Sekretariát

Videokonference Národní sportovní agentury – konzultace k dotacím na sport

16. 1.

Hnízdilová

Sekretariát

Videokonference-zasedání odboru LRU - feeder

18. 1.

Podlesný

SZIF

Průběžná zpráva o udržitelnosti projektu a hlášení o změnách projektů pro Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko - OP Rybářství

18.1.       

Heimlich, Podlesný, Bauerová

Sekretariát Rady

Projednání protokolu o kontrole dotací z Mze

19. 1.

Heimlich, Kočica, Podlesný, Zdvořáček

Videokonference

Videokonference s MZE (zástupci ŘO OP Rybářství) - RIS

21. 1.

Švendová

Sekretariát

Odeslána žádost NSA o dotace Podpora rybářského sportu 2021

25. 1.

Hnízdilová

MŠMT

Odevzdání vyúčtování dotace na práci s mládeží pro NNO

27. 1.

Vrána

Ústí nad Labem

Schůzka k repatriaci lososa

28. 1.

Podlesný

Mze

Vyúčtování dotace pro NNO a závěrečná zpráva o realizaci projektu ČRS za rok 2020

29. 1.

Heimlich, Vrána, Kočica

Videokonference

IAS – Implementace předpisů EU v oblasti invazních nepůvodních druhůs ohledem na problematiku rybářství – videokonference skupiny hospodářů v krajině

30. 1.

Hnízdilová

Sekretariát

Videokonference – zasedání odboru mládeže

1. 2.

Mach, Heimlich, Vrána, Kočica, Zdvořáček

Videokonference

IAS - Implementace předpisů EU v oblasti invazních nepůvodních druhů s ohledem na problematiku rybářství

2. 2.

Vrána

Praha

OČVŽP - videokonference


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok