Hospodářský odbor Rady ČRS se sešel na svém zasedání 31. 1. 2023. Jednání se zúčastnili i statutární zástupci ČRS předseda Dr. Karel Mach a jednatel Dr. Roman Heimlich. Zasedání řídil předseda Hospodářského odboru Rady ČRS Václav Horák.

Na programu jednání byly následující body: informace ke schválenému Statutu CS rybolovu, plán práce Hospodářského odboru na rok 2023, projednání návrhu novely vyhlášky č. 197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství, návrh na sankce za neodevzdané povolenky, plnění postupu zarybnění a činnost rybářské stráže na revírech Republikové rady ČRS v roce 2022 a návrh plánu zarybnění na revírech Republikové rady ČRS pro rok 2023.

Předseda Hospodářského odboru Václav Horák a tajemník Odboru Branislav Ličko okomentovali nový Statut CS rybolovu ČRS, který byl schválen Republikovou radou ČRS a je platný od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024. Připomenuty byly úpravy tohoto dokumentu, které jsou především technického rázu a spočívají v upřesnění některých pojmů. Nové znění nemá vliv na pravidla redistribuce celosvazového rybolovu, která zůstávají zachována.

Předseda Odboru Václav Horák dále představil plán práce Hospodářského odboru na rok 2023. Hospodářský odbor plánuje v tomto roce uskutečnit tři zasedání, další případně podle potřeb Republikové rady ČRS.

IMG 2631

Dalším bodem jednání byl návrh novely vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, který byl vyvolán v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů do zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství. Navrhovaná úprava vyhlášky v návaznosti na novelu zákona o rybářství upravuje zejména zásady pro povolování výjimek ze zákona o rybářství, evidenci a vykazování úlovků invazních nepůvodních druhů v rybníkářství a při výkonu rybářského práva v rybářských revírech, a evidenci rybářských revírů a rybníkářství. Novela zákona o rybářství vyvolala rovněž potřebu technických úprav vyhlášky, neboť došlo k přečíslování některých zmocňovacích ustanovení, a je tak třeba provést úpravu odkazů na tato ustanovení. Návrh zároveň reaguje na zkušenosti a potřeby současné úřední a rybářské praxe. V této souvislosti návrh obsahuje například úpravu doby lovu přívlačí v pstruhových rybářských revírech nebo upuštění od striktně stanovených vzorů osvědčení o vykonaných zkouškách v rybářství či zrušení krátkodobých rybářských lístků (1 a 3 roky). V současné době je návrh v mezirezortním připomínkovém řízení.

IMG 2653

Na jednání Hospodářského odboru byl dále předložen návrh na sjednocení sankcí za pozdě odevzdané a neodevzdané povolenky. V průměru 12 % celosvazových a celorepublikových povolenek není rybáři vráceno k sumarizaci. Protože u neodevzdaných povolenek nelze stanovit počty docházek a úlovků, dochází pak k nerovné situaci, kdy nejsou v rámci redistribuce vyplaceny úlovky a docházky jednotlivým ÚS za tyto neodevzdané povolenky. Zároveň je uživatel revíru vystavován riziku, že nesplní termín hlášení evidence úlovků směrem ke státní správě. Cílem návrhu je zavedení jednotného systému poplatků v rámci celého ČRS za pozdně vrácenou a nevrácenou povolenku s cílem zvýšit míru návratnosti povolenek. Materiál byl podroben rozsáhlé diskuzi, po které Hospodářský odbor souhlasí s konceptem vybírání sankcí za pozdě odevzdané či neodevzdané povolenky a doporučuje zjednodušení pravidel, zejména jednotnou sankci stanovenou procentuálně z ceny neodevzdané povolenky tak, aby tato částka kopírovala vývoj cen povolenek bez nutnosti další úpravy a stanovení jednoho termínu, od kdy by se sankce uplatňovala. Tato problematika bude ještě podrobena v rámci ČRS další diskuzi.

IMG 2683

Dalším bodem jednání bylo plnění postupu zarybňování a činnost rybářské stráže na rybářských revírech Republikové rady ČRS za rok 2022. Hospodář revírů Republikové rady ČRS Branislav Ličko podal ve věci podrobnou informaci. U všech druhů ryb na všech revírech bylo zajištěné plnění zarybňovacího plánu na min. 100 %. V roce 2022 bylo na rybářských revírech Republikové rady ČRS řešeno členy dobrovolné i profesionální rybářské stráže celkem 180 osob pro přestupek na úseku rybářství. Přednesen byl rovněž plán zarybnění rybářských revírů Republikové rady ČRS na rok 2023. Hospodářský odbor neměl k materiálům připomínky.

Předseda Odboru Václav Horák a tajemník Branislav Ličko na závěr poděkovali všem za věcné a konstruktivní jednání.

Za ČRS Lukáš Mareš


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok