V sobotu 20. listopadu se uskutečnil XVIII. Republikový sněm Českého rybářského svazu, z. s.

Hlavním tématem tohoto Sněmu byl návrh na změnu Stanov ČRS, který byl připravován a široce diskutován v posledních více než dvou letech.

 

Z celkového počtu 162 oprávněných delegátů (21 delegátů z každého územního svazu a 15 členů Republikové rady) se Sněmu zúčastnilo 150 delegátů, včetně všech členů Republikové rady ČRS. Sněm se konal netradičně až po třech letech, a to z důvodu pandemické situace na podzim roku 2020, která neumožnila uspořádat zasedání tohoto vrcholného orgánu ČRS v loňském roce.

Zahájení Sněmu proběhlo v půl desáté v pražském hotelu Duo; po úvodní znělce přivítal vážené účastníky a hosty předseda ČRS Dr. Karel Mach.

DSC 0122

Vedením první části Sněmu byl pověřen místopředseda ČRS a předseda ÚS města Prahy Ing. Karel Anders, druhý blok jednání řídil předseda Jihočeského ÚS Ing. Karel Koranda.

V úvodu Sněmu proběhla volba pracovních komisí, schválení jednacího řádu Sněmu a programu jednání; oproti předchozím letům bylo poprvé pro hlasování delegátů použito elektronické hlasovací zařízení, které průběh hlasování a sčítání jednotlivých hlasů výrazně urychlilo.

V další části přednesl jednatel ČRS Ing. Roman Heimlich kontrolu usnesení XVII. Republikového sněmu; zaměřil se na plnění klíčových úkolů v oblasti legislativy, propagace, dotačních podmínek a spolupráce se subjekty na úrovni státní správy i mezinárodních rybářských organizací. Zdůraznil také ekonomické a hospodářské ukazatele Českého rybářského svazu, které jsou v posledních letech více než příznivé.

DSC 0126 kopie

"Pozitivně lze jistě hodnotit fakt, že i přes krizi způsobenou pandemií funguje územní i celosvazový rybolov bez problémů a prodej povolenek v posledním období stoupl. Zvýšený počet prodaných povolenek samozřejmě úzce souvisí s narůstajícím počtem členů ČRS. Velmi potěšující je skutečnost, že nárůst je zaznamenán i v kategorii dětí, což je pro nás velkým příslibem do budoucna.

Svaz se s celou situací vyrovnal více než dobře. Poděkování patří všem zaměstnancům Svazu a především funkcionářům MO za jejich obětavou práci.

Důkazem prosperity Svazu je i například mírně se zvyšující se výměra rybářských revírů, a to zejména z důvodu nákupu nových vodních ploch.

Rád bych také zmínil, že se po dlouholetém vyjednávání podařilo přijmout nový model redistribuce financí z prodeje celosvazových povolenek. Tento nový systém byl jednomyslně schválen Republikovou radou v roce 2019 a poprvé uplatněn v roce 2020. Jednomyslné schválení nového modelu všemi členy Republikové rady ČRS lze jistě vnímat jako projev jednoty Svazu a vůle se dohodnout nad konsenzuálním řešením.

I přes komplikace a omezení způsobené nákazou Covid-19, jsme jako rekreační rybáři mohli vykonávat svůj koníček prakticky bez větších omezení. Státní správa nás rybáře v době pandemie umožněním lovu ryb a péče o revíry a rybníky velmi podpořila a zde se nanejvýš potvrdilo, jak je důležité s jejími zástupci pravidelně komunikovat a udržovat úzké kontakty."

                                                                                                                                                                         Ing. Heimlich, jednatel ČRS

 

Následně v obsáhlé prezentaci okomentoval předseda ČRS Dr. Mach podrobnou Zprávu o činnosti a hospodaření Republikové rady ČRS za období 2019-2021.

Během tohoto období se podařilo dosáhnout celé řady kvalitativních i kvantitativních úspěchů; výrazně narostl počet členské základny, která je na nejvyšší úrovni v moderní historii ČRS, a to včetně dětí a mládeže. S tím je spojený i zvýšený prodej povolenek. Navýšeno bylo nejen zarybňování revírů s důrazem na dravé a reofilní druhy, čemuž odpovídají i stále se zvyšující počty úlovků, ale došlo také k rozšíření nabídky revírů. Podařilo se opět zapojit jihočeské pstruhové revíry do systému celosvazového rybolovu a po více než deseti letech diskuzí rovněž najít nový systém redistribuce financí z prodeje celosvazových povolenek, který byl jednomyslně schválen všemi územními svazy prostřednictvím jejich zástupců v Republikové radě. Tento systém je velmi motivační pro místní organizace a územní svazy, aby byla dále navyšována produkce a vysazování zejména dravých a lososovitých druhů ryb. Díky nadstandardní spolupráci s orgány státní správy se podařilo zastavit některé nepříznivé legislativní návrhy, ohrožující výkon rybářského práva, jako byl například návrh EU na zákaz použití olověných zátěží v rybářství nebo národní seznam invazních a nepůvodních druhů, přezdívaný "seznam smrti". Naopak se podařilo prosadit navýšení alokace některých využívaných dotačních titulů, ze kterých čerpají všechny organizační složky finance na zarybnění nebo opravy a revitalizace vodních ploch. Úspěšně se podařilo připravit veškeré podklady pro zahájení tvorby Rybářského informačního systému, včetně vypsání výběrového řízení na zhotovitele podle pravidel Zákona o zadávání veřejných zakázek, které bylo úspěšně ukončeno a vítěz bude na základě odborných posudků přijatých nabídek schvalován v nejbližších dnech Republikovou radou ČRS. km

 

Předseda Republikové dozorčí rady Dr. Křenek seznámil přítomné delegáty v podrobné zprávě  s obsahem a průběhem kontrol, prováděných ve všech oblastech agendy ČRS v uplynulém tříletém období a konstatoval, že Republiková rada dle výsledku kontrol průběžně plní usnesení daná XVII. Republikovým sněmem a v kontrolovaných oblastech nebyla zjištěna pochybení.

Delegáti Sněmu byli seznámeni s postupem přípravy Rybářského informačního systému. V průběhu posledních dvou let byly provedeny kompletní analýzy požadovaných funkcionalit dle požadavků jednotlivých územních svazů; osloveny byly rovněž místní organizace a prostřednictvím formulářů na webových stránkách ČRS také členové Svazu i příslušníci rybářské stráže. Na základě těchto analýz byla zpracována zadávací dokumentace a spuštěno výběrové řízení, které na základě přislíbené dotace na celý systém z Operačního programu Rybářství probíhalo dle pravidel Zákona o zadávání veřejných zakázek a bylo administrováno nezávislou advokátní kanceláří. V tuto chvíli je výběrové řízení ukončeno, hodnotící komise složená ze zástupců všech územních svazů i Moravského rybářského svazu (který deklaroval závazek připojit se k celému systému a podílet se na jeho vývoji) postoupila doporučení na vyhlášení vítěze Republikové radě; tento krok bude následovat v nejbližších dnech. Zároveň byla zahájena činnost deseti pracovních skupin, složených ze zástupců organizačních složek ČRS a MRS zahrnující více než sto členů, které budou v následujících osmnácti měsících pracovat společně s dodavatelem na přípravě a oponentuře celého systému. Paralelně s těmito procesy byly provedeny další přípravné práce, zahrnující plány migrace dat ze stávajících systémů nebo analýzu GDPR a přípravu s tím spojených směrnic o nakládání s osobními údaji členské základny. Systém RIS by měl být dle plánu být připraven v průběhu příštího roku, jeho spuštění je plánováno na začátek roku 2023.

Předseda právní komise JUDr. Holý představil společně s právníkem ČRS Mgr. Zdvořáčkem návrh na změnu Stanov ČRS, který byl připravován v posledních dvou letech. V počátku roku 2019 vydala Republiková rada veřejnou výzvu, v rámci které bylo možné podávat návrhy na změny Stanov – a to nejen územními svazy, ale i místními organizacemi a širokou členskou základnou. Tato výzva byla provedena prostřednictvím veřejného formuláře na webových stránkách ČRS. Na základě této výzvy obdržel sekretariát Rady ČRS více než 100 podnětů. Těmi, které byly v rámci působnosti Stanov proveditelné a byly v souladu s obecně závaznými právními předpisy, se právní komise důkladně zabývala a průběžně je předkládala Republikové radě k posouzení a diskuzi. Výsledkem je konsenzus nad všemi důležitými body, který jednomyslně odsouhlasila Republiková rada ČRS s doporučila Sněmu ke schválení.

DSC 0131 kopie

Po obsáhlé diskuzi a několika protinávrzích na úpravu schválili delegáti předložený konsenzuální návrh Stanov ČRS. Nové Stanovy ČRS vstoupí v platnost k 1.1.2022.

Právní komise do konce roku 2021 předloží Republikové radě ČRS ke schválení finálně upravený návrh Jednacího řádu ČRS.

Jaké jsou nejdůležitější schválené novelizační body schválených Stanov ČRS?

Klíčová změna č. 1 - Úprava procesu kárného řízení

Dle upravených Stanov se porušení pravidel na úseku rybářství (rybářský řád a jeho bližší podmínky lovu ryb) nově bude řešit nikoli na úrovni dozorčích komisí místních organizací, ale na úrovni kárného orgánu územního svazu, jehož je podezřelý z přestupku členem. Přestupky budou projednány ve zkráceném řízení formou kárného příkazu - na úrovni každého územního svazu bude ustanoven příkazce, který posoudí daný případ a na základě jednotného sazebníku kárných opatření za jednotlivá provinění vydá kárný příkaz o uložení kárného opatření. V případě, že člen nebude s rozhodnutím příkazce souhlasit, může podat odvolání ke Kárnému senátu územního svazu - podmínkou je složení kauce ve výši 2000 Kč, která mu bude v případě uznání stížnosti vrácena. 

Výše uvedená kárná opatření budou vždy posuzována dle sazebníku kárných opatření za jednotlivá porušení pravidel výkonu rybářského práva; tento sazebník je součástí Jednacího řádu, který bude schválen Republikovou radou na jednom z nejbližších zasedání a který bude reflektovat schválenou podobu Stanov. 

Porušení, která se netýkají přímo výkonu rybářského práva, nadále zůstávají v pravomoci kárných orgánů místní organizace, jejíž je podezřelý členem.

Klíčová změna č. 2 - Hostování v místní organizaci

Tato úprava doplňuje současné pravidlo, podle kterého člen smí být veden pouze v jedné místní organizaci. V novém modelu je možné požádat o hostování v jiné než „mateřské“místní organizaci. Podmínkou je, že hostování schválí výbor hostující místní organizace a zároveň zájemce musí uhradit členský příspěvek v mateřské i hostovací místní organizaci. Hostování není forma členství v hostující místní organizaci - z pohledu práv člena jeho právo hlasovat na členské schůzi, volit a být volen zůstává zachováno pouze v jeho mateřské místní organizaci a toto právo nemá v organizaci, kde hostuje. 

Důvodem tohoto novelizačního bodu je snaha o narovnání současného stavu, který vznikl v průběhu předchozích let, je veřejně známý, a jeho vyřešení je nutné i z pohledu přechodu k centrálnímu informačnímu systému, na jehož tvorbě intenzivně pracujeme. Předkládané řešení je dle našeho názoru kompromisem, jak tento stav harmonizovat.

Klíčová změna č. 3 - Vyloučení člena z ČRS

Současná podoba Stanov již umožňuje vyloučit člena za zvlášť závažné porušení pravidel výkonu rybářského práva nebo porušení členských povinností. Nová úprava pouze prodlužuje dobu, na kterou lze člena vyloučit, ze dvou až na pět let. Podmínkou je, že tuto nejvyšší formu kárného opatření musí vždy potvrdit příslušný výbor územního svazu.

Další úpravy podoby Stanov jsou spíše procesně - technického rázu; zohledňují například úpravu pravomocí svazových orgánů v případě vyhlášení nouzového stavu. Kompletní znění schváleného návrhu na změnu Stanov naleznete zde

V posledním bodu programu delegáti schválili závěrečné Usnesení  XVIII. Republikového sněmu Českého rybářského svazu v níže citovaném znění.  

Na závěr Republikového sněmu popřál předseda ČR Dr. Mach delegátům mnoho štěstí a zdraví v této nelehké době a XVIII. Republikový sněm ukončil.

Další Republikový sněm je plánován na podzim roku 2022; tentokrát se bude jednat o sněm volební. Je možné, že termínu bude upraven s ohledem na vývoj pandemie. 

 

Petrův zdar!

 

"Co říci na závěr. Poslední období bylo tvrdou zkouškou pro všechny oblasti lidské činnosti, tu naši nevyjímaje. Ale nebojím se říct, že Český rybářský svaz v této zkoušce obstál. Členská základna nejen že roste, ale roste i v té nejdůležitější kategorii dětí, kde každoročně zaznamenáváme rekordní přírůstky.

Ekonomické zdraví Svazu je velmi dobré, příjmy z prodeje povolenek setrvale rostou, úspěšně čerpáme rovněž řadu dotačních titulů. Průběžně získáváme další vodní plochy, ať už pro produkci ryb, nebo ke sportovnímu rybolovu; a co víc, tyto revíry dokážeme zarybňovat velmi atraktivním způsobem. Udržujeme velmi dobré vztahy se zástupci státní správy, což pomáhá i k udržení příznivých legislativních podmínek. Ukázalo se, že i v komplikovaných tématech dokážeme najít shodu, pokud jsou jednání otevřená a konstruktivní – výsledkem je jednomyslné schválení nového systému redistribuce i konsenzuální návrh na úpravu Stanov ČRS.

Úspěšně jsme pokročili s procesem přípravy Rybářského informačního systému, otevřeli možnost jeho financování z externích zdrojů a postupujeme do fáze, kdy nás čeká fáze programování, migrace dat a testování navrženého systému. 

Ač tři poslední tři roky nebyly jednoduché, a nebudou ani ty následující, řada problémových záležitostí se nám podařilo společnými silami již vyřešit, některé současně realizované je třeba dokončit.

Pevně ale věřím, že se nám podaří svaz zmodernizovat a posunout kupředu a našim nástupcům jej předáme v dobrém a udržitelném stavu."

 Závěrečné slovo předsedy ČRS Dr. Karla Macha

 

   

USNESENÍ

 XVIII. Republikového sněmu Českého rybářského svazu,

konaného dne 20. listopadu 2021 v Praze

 
   
 • Republikový sněm schvaluje:
  • Zprávu Republikové rady ČRS o činnosti a hospodaření za minulé období.
  • Změnu Stanov ČRS v návrhu písemně předloženém delegátům XVIII. Republikového sněmu ČRS Republikovou radou ČRS.
 • Republikový sněm bere na vědomí:
  • Zprávu Republikové dozorčí rady.
 • Republikový sněm vyhlašuje:
  • Členem Republikové dozorčí rady ČRS Mgr. Magdalenu Vondruškovou, která byla do RDR kooptována ve smyslu čl. 20 Jednacího řádu ČRS usnesením územní konference Středočeského územního svazu ČRS ze dne 21. 10. 2021.                                      
 • Republikový sněm ukládá Republikové radě ČRS:
  • Připravit v návaznosti na změny Stanov ČRS, schválené XVIII. Republikovým sněmem ČRS, novelu Jednacího řádu ČRS do 1.1.2022.
  • Věnovat se i v nadcházející části volebního období úkolům, přijatým usnesením XVII. Republikového sněmu, zejména:
  • Udržet jednotu Českého rybářského svazu,
  • vytvářet hospodářské, ekonomické a organizační podmínky pro činnost ČRS a zachování územního a celosvazového rybolovu,
  • udržovat úzké kontakty se státní a politickou reprezentací s cílem prosazovat zájmy ČRS a zajistit příznivé legislativní podmínky pro naplnění poslání ČRS,
  • poskytovat metodickou pomoc organizačním jednotkám ČRS,
  • aktivně se podílet na zapojení ČRS do dotační podpory Operačního programu Rybářství a dalších centrálních dotačních programů, zejména na činnost mládeže, na obnovu, rekonstrukci, výstavbu a odbahnění rybníků,
  • ve spolupráci s vědeckovýzkumnými institucemi se trvale se zabývat řešením problematiky snižujících se populací pstruha obecného, lipana podhorního, úhoře a některých reofilních druhů ryb,
  • prezentovat činnost ČRS směrem k veřejnosti a sdělovacím prostředkům,
  • spolupracovat s ostatními evropskými rybářskými svazy, aktivně působit v mezinárodních rybářských strukturách,
  • podílet se na jednotné metodice sčítání rybožravých predátorů a prosazovat přiznání náhrad za jimi způsobené škody na rybách v rybářských revírech,
  • zajistit zavedení jednotného informačního systému ČRS ve všech organizačních jednotkách ČRS,
  • projednat na XVIII. Republikovém sběmu ČRS přednesené neuzavřené diskusní příspěvky a o výsledku informovat delegáty příštího Republikového sněmu.
 • Republikový sněm ukládá územním svazům a místním organizacím ČRS:
  • Vystupovat a jednat tak, aby byla zachována jednota ČRS a zdržet se všech kroků, které by ji mohly oslabit,
  • navázat kontakty a udržovat spolupráci se státní správou, politiky a samosprávou na regionální a místní úrovni,
  • podílet se na zavedení Rybářského informačního systému (RIS), poskytnout jeho zpracovateli nezbytnou součinnost a po jeho uvedení do provozu tento Rybářský informační systém (RIS) povinně používat v plném rozsahu,
  • vytvářet organizační, finanční a personální podmínky pro činnost rybářské mládeže, věnovat pozornost propagaci svazových aktivit na tomto úseku,
  • podporovat sportovní činnost,
  • zkvalitňovat úroveň vyřizování členských záležitostí a přístupu ke členům ČRS,
  • propagovat činnost ČRS, zintenzivnit informační toky směrem k veřejnosti i členské základně s využitím všech současných informačních a komunikačních kanálů.
 

MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok